Sökning: "Rättsstatsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Rättsstatsprincipen.

 1. 1. Ömsesidigt förtroende eller rättsstatsprincipen? Vilket grundläggande värde prioriteras av EU-domstolen i förhandsavgöranden angående den europeisk arresteringsordern?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emilia Kahn; Amanda Lycke; [2019-06-14]
  Nyckelord :EU-domstolen; Europeiska arresteringsordern; Grundläggande värden; Rättsstatsprincipen; Värdekonflikt; Värden; Ömsesidigt förtroende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur EU-domstolen hanterar konflikterande värden när de dömer i förhandsavgöranden gällande den europeiska arresteringsordern och om EU-domstolen tenderar att prioritera rättsstatsprincipen eller principen om ömsesidigt förtroende högst. Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar värden och värdekonflikter samt våra två utvalda värden rättsstatsprincipen och principen om ömsesidigt förtroende. LÄS MER

 2. 2. E-bevisförordningen – en vision om en högre nivå av förtroende inom EU : En studie om användningen av principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; principen om ömsesidigt förtroende; principen om ömsesidigt erkännande; E-bevisförordningen; vägransgrunder; exceptionella omständigheter; grundläggande rättigheter; rättsstatsprincipen.;

  Sammanfattning : Den här examensuppsatsen behandlar i stort principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande på unionsrättens område för frihet, säkerhet och rättvisa. Uppsatsen identifierar och uppmärksammar ett växande problem i Europa, nämligen att skyddet av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen inte är en självklarhet inom alla medlemsstaters rättsordningar. LÄS MER

 3. 3. Är resolution 2272 tillräcklig utifrån mänskliga rättigheternas tillhörande kärnprinciper?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Erik Alendal; [2018]
  Nyckelord :FN; fredsbevarande uppdrag; sexuell exploatering; resolution 2272; Distributing Responsibilities; Human Rights Based Approach; ansvarighet och rättsstatsprincipen; icke-diskriminerande och jämlikhet; upprättelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar hållbarheten i resolution 2272 som antogs av FN:s säkerhetsråd. Den har syftet att förhindra att sexuell exploatering ska uppstå bland FN:s fredsbevarande styrkor i landet där de genomför sin fredsbevarande operation och att styrkorna ska kunna hållas ansvariga för dessa brott, om de ändå sker. LÄS MER

 4. 4. Neutral fred? : en analys av vilka mål och strategier som förespråkas för fredsbevarande operationer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Cartling Wallén; [2018]
  Nyckelord :fredsbevarande operationer; MINUSMA; FN; Totalförsvarets forskningsinstitut; FOI; kvalitativ innehållsanalys; postkolonialism; liberal fred; fred; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vilken typ av fred som förespråkas i fredsbevarande operationer samt vilka metoder för att uppnå fred som premieras. För att avgränsa undersökningen har en specifik operation – FN:s insats i Mali, MINUSMA – valts ut. LÄS MER

 5. 5. The Role of the Judiciary and the Rule of Law - Judicial un-involvement in the wake of the Me Too-Movement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :Jurisprudence; The Rule of Law; Threats to the Rule of Law; Judicial Un-Involvement; The Me Too-Movement; #Metoo; Me-Too Rörelsen; Rättsstatsprincipen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Publishing rape allegations on social media whilst not involving the administration of justice became a significant phenomenon in the wake of the Me Too-Movement. Exemplified through two prime examples, the judicial un-involvement, arguably a questioning of the assumption that the law is the powerholder in the state, will be claimed to have been a departure from the concept of the Rule of Law. LÄS MER