Sökning: "Réka Salat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Réka Salat.

  1. 1. Man vill framåt men någonting bromsar in, det är som att cykla i en uppförsbacke. -En kvalitativ intervjustudie om hur några flickor och deras vårdnadshavare upplever vägen till ADHD-diagnos.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Réka Salat; Angela Jordenvall; [2024-02-15]
    Nyckelord :ADHD; flickor; vårdnadshavare; skolupplevelser;

    Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskapen om hur fyra flickor och deras vårdnadshavare upplever sina erfarenheter kring flickornas skoltid och hemsituation innan ADHD-diagnos ställts. Att leva med funktionsvariationen ADHD kan upplevas som både svårigheter och möjligheter. LÄS MER