Sökning: "Röjås Irina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Röjås Irina.

  1. 1. Animaliska livsmedel i skolundervisningen : Lärares resonemang kring kostrelaterad undervisning i Idrottoch hälsa, Biologi och Hem-och konsumentkunskap

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Röjås Irina; [2014]
    Nyckelord :kritiska djurstudier; kritisk teori; animaliska livsmedel; pedagogik; undervisning; svenska skolan;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa, Biologi och Hem och konsumentkunskap resonerar kring animaliska livsmedel i anknytning till sin undervisning, samt hur lärarnas läromedel förhåller sig till animaliska livsmedel. Empirin bygger på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem grundskolelärare; två lärare undervisar i Idrott och hälsa, en lärare undervisar i Biologi och två lärare undervisar i Hem- och konsumentkunskap. LÄS MER