Sökning: "Rökning dödar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rökning dödar.

 1. 1. RÖKNING DÖDAR : En kvalitativ studie om konsumenternas perspektiv på avmarknadsföringen mot cigarettförsäljningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Minh Nguyen; Jacqueline Ait Zaid; [2020]
  Nyckelord :stimulus-respons; avmarknadsföring; rökning; varningsbilder; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Hälsoproblemen relaterat till rökning är ett problem som kräver många liv årligen och är ett problem i Sverige, liksom många andra delar i världen. Avmarknadsföring är en av flera lösningarpå detta problem. LÄS MER

 2. 2. Rökning dödar vem? : En språkvetenskaplig studie kring de grammatiska och semiotiska resursernas skapande av förutsättningar för förståelse av orsak och verkan i hälsovarningar på svenska  cigarettpaket år 2014-2016.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Kajsa Djupfeldt; [2016]
  Nyckelord :text; semiotic resources; interpersonal metafunction; ideationell metafunction; referent; attitudes; focus group; text; semiotiska resurser; interpersonell metafunktion; ideationell metafunktion; referent; attityd; fokusgrupp;

  Sammanfattning : This study attempts to answer three questions regarding how health warnings that adorn Swedish cigarette packages affects the consumer on a grammatical and a semiotic level. To investigate this, the health warnings has been analysed in order to identify the grammatical and semiotic components impact on the coniditons for the messages to influence the recipicent. LÄS MER

 3. 3. Nollinstansiering av objektsargument - En fallstudie av verben läsa och döda

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Prytz; [2009-06-30]
  Nyckelord :nollinstansiering; objektsargument; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks nollinstansiering av objektsargument tillverben läsa och döda. Med andra ord undersöks användning av dessaverb utan uttryckt objekt, som i Erik låg på sängen och läste ochrökning dödar.Syftet med uppsatsen är tudelat. LÄS MER