Sökning: "Rönna Wernbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rönna Wernbom.

  1. 1. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
    Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER