Sökning: "Rörelse i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Rörelse i förskolan.

 1. 1. Grovmotorik i förskolan : En kvalitativ studie om grovmotorisk rörelseaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Kumpula; Susanna Siira; [2018]
  Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; förskola; grovmotorik; pedagog; rörelse;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av barns grovmotoriska rörelseaktiviteter som vilar på den sociokulturella teorin. Vi har valt att fördjupa oss i en förskola med barn i åldrarna 3–5 år, där studiens syfte är att synliggöra barns möjligheter till grovmotoriska rörelseaktiviteter samt i vilken utsträckning det sker. LÄS MER

 2. 2. Förskolan 'Dragspelet'

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Moa Maurex; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Kvarteret Framnäs; Hagalund; Solna;

  Sammanfattning : I Vasalund i Solna ska en ny förskola byggas. Platsen, en höjd strax norr om Solna centrum, ligger i ett bostadsområde med främst villor. Här har tidigare funnits en förskola, men efter att den revs på grund av fuktskador behövs nu en ny. Utmaningen ligger i att skapa generösa och pedagogiska utrymmen på en mycket begränsad yta. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers föreställningar kring motorik och inlärning i förskolan - En diskursanalys studie baserad på kvalitativa intervjuer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Lissinger; Chatarina Olsson; [2018]
  Nyckelord :preschool; motor skills; learning; discourse; motion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera pedagogers föreställningar av ”motorik och inlärning” i förskolan. Syftet har brutits ner till tre frågeställningar: Hur talar pedagoger i förskolan om motorik? Hur talar pedagoger i förskolan om inlärning? Hur beskriver pedagoger i förskolan motorik i förhållande till inlärning? Studiens teori och metod har en diskursanalytisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i förskolans utevistelse. En intervjustudie med arbetslag

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Luvö; Therese Lundén Sellvén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Studiens syfte var att undersöka hur arbetslag i förskolan beskrev sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta för barn i behov av särskilt stöds delaktighet i utevistelsen.Studien utgick ifrån följande frågeställningar:- Vilka möjligheter och hinder upplever arbetslagen har betydelse för alla barns delaktighet i förskolans utevistelse?- Vilka förhållningssätt upplever sig arbetslagen inta i förskolans utevistelse? Teori: Studien utgick ifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv och en fenomenologisk livsvärldsansats. LÄS MER

 5. 5. “Musik behöver inte vara så krångligt” : En kvalitativ studie om fyra förskollärares definition och synliggörande av musik som eget lärande i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Patricia Johansson; Moa Wreland; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Musik; Eget lärande; Redskap; Samspel; Sociokulturellt perspektiv; Artefakt; Appropriering; Mediering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare definierar musik som eget lärande i förskolan och i så fall på vilket eller vilka sätt det synliggörs i verksamheten. I den här studien definieras eget lärande som när musikens egenvärde beaktas enskilt och inte när musik används som ett redskap för att lära något annat, som exempelvis språk eller matematik. LÄS MER