Sökning: "RAN säkerhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden RAN säkerhet.

 1. 1. Tydligare kommunikation inom LSS vid dilemman mellan delaktighet och begränsningar. En litteraturstudie om pedagogiken mellan stödanvändare och stödpedagoger

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie-Louise Ågren; [2016-05-04]
  Nyckelord :tydliggörande pedagogik; dialektisk pedagogik; LSS och delaktighet; LSS och samverkan; LSS och handlingsutrymme; LSS och genomförandeplaner; TEACCH. NVC;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dilemman som finns uttalade, eller kan tolkas fram, i forskningslitteraturen och därigenom visa på argument och råd, som kan underlät-ta stödpedagogers arbete inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funk-tionshindrade (LSS). Genom en teoretisk överblick vill studien delta i problema¬ti¬se-ringen av vad som tolkas som självbestämmande, delaktighet och hälsa för stöd-användaren och hur relationen teori och praktik ser ut för stödpersonalen. LÄS MER

 2. 2. Taktiskt mobilteleutnyttjande utan eget RAN! : är det möjligt?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Ekholm; [2001]
  Nyckelord :Telecommunication; Telekommunikation; Kommunikationer; Försvaret; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera och diskutera Försvarsmaktens möjligheter att utnyttja civil mobilteleteknik (COTS) och kommersiell kommunikationsinfrastruktur då eget radioaccessnät saknas eller ej finns tillgängligt. Tidshorisonten sträcker sig intill 2015. LÄS MER