Sökning: "REKTOR"

Visar resultat 1 - 5 av 1050 uppsatser innehållade ordet REKTOR.

 1. 1. Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Joelsson; Emelie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Children’s native language; Prerequisites; Preschool teacher; Working method; Barns modersmål; Förutsättningar; Förskollärare; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av särskildaundervisningsgrupper : En intervjustudie från mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Franzén; [2023]
  Nyckelord :Elevröster; En skola för alla; Exkludering; Inkludering; Specialpedagogik; Stigma; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Franzén, M. (2022). Erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper -En intervjustudie med elever på mellanstadiet. (Experiences from special education groups – An interview study with students in middle school). LÄS MER

 3. 3. Barns grönsakskonsumtion i förskolan : Förskollärares förutsättningar och förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rebecka Lilleng; Emma Veka Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :diet; mealtime setting; preschool; vegetable consumption; vegetables; förskola; grönsaker; grönsakskonsumtion; kost; måltidssituation;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att öka kunskapen om de förutsättningar som finns för att främja barns grönsakskonsumtion i förskolan. Metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer av legitimerade förskollärare i en kommun i Värmlands län i Sverige. Empirin har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Dockrells observatiosprotokoll : - ett verktyg i förskolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2023]
  Nyckelord :Dockrells observationsprotokoll; kollegiala lärandet; språkutveckling; språkligt arbete.;

  Sammanfattning : Abstract Nikolaou, Dimitrios (2022). Dockrells observationsprotokoll ett verktyg i förskolans praktik.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Inte utan min rektor!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Stina Hammar; [2023]
  Nyckelord :Principals pedagogical leadership; consensus; special educational issues; the role of the special educator; special educational process competence.; Rektorers pedagogiska ledarskap; samsyn; specialpedagogiska frågor; specialpedagogens roll; specialpedagogisk processkompetens.;

  Sammanfattning : Färväntat kunskapsbidrag Studien syftar att bidra med kunskap om hur rektorer och specialpedagoger uppfattar fenomenen specialpedagogiska frågor, specialpedagogens roll och processkompetens samt med kunskap om hur tidigare forskning, litteratur och skolans styrdokument beskriver fenomenen. Frågeställningar 1. LÄS MER