Sökning: "RF 2"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden RF 2.

 1. 1. Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Smilla Engdahl; Sara Kellheim; [2023]
  Nyckelord :alkohol; droger; tester; Europakonventionen; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. LÄS MER

 2. 2. Rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut - En analys om den svenska lagstiftningens bestämmelser uppfyller kraven i Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Nordlund; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; processrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som enligt art. 6.1 EKMR ska gälla samtliga mål som rör den enskildes civila rättigheter. I Sverige är detta gällande rätt sedan EKMR:s inkorporerande i svensk lag i och med en lagändring av 2 kap. LÄS MER

 3. 3. Anomalous Behavior Detection in Aircraft based Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B) system using Deep Graph Convolution and Generative model (GA-GAN)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Jayesh Kenaudekar; [2022]
  Nyckelord :Intrusion detection aircraft aviation security adsb protocol AI deep learning machine learning graph generative model surveillance broadcast;

  Sammanfattning : The Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) is a key component of the Next Generation Air Transportation System (Next Gen) that manages the increasingly congested airspace and operation. From Jan 2020, the U.S. Federal Aviation Administration (FAA) mandated the use of (ADS-B) as a key component of Next Gen project. LÄS MER

 4. 4. Vanadislundens vattenreservoar : Konsekvensanalys av avfuktning i icke uppvärmda byggnader

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Samuel Kourie; Charbel Ure; [2022]
  Nyckelord :RF; tegelvägg; icke-uppvärmd; WUFI; saltsprängringar; saltutfällningar; RH; brickwall; non heated; WUFI; salt explosions; salt deposits;

  Sammanfattning : Kondens i icke-uppvärmda byggnader är ett välkänt problem, men hur dessa byggnader bör hanteras är mindre känt. I Vanadislundens vattenreservoar installerades en avfuktnings anläggning med förväntan att kondensen som funnits i byggnaden i 100 år ska försvinna. LÄS MER

 5. 5. Det allmännas ansvar vid överträdelser av 1 kap. regeringsformen : Ett offentligrättsligt perspektiv på grundlagsöverträdelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Tåhlin; [2022]
  Nyckelord :statsrätt; konstitutionell rätt; grundlag; regeringsformen; RF; 1 kap. RF; grundlagsskadestånd; grundlagsöverträdelser; Europakonventionen; EKMR; utkrävbarhet;

  Sammanfattning : Public liability regarding violations of the European Convention on HumanRights (ECHR) in Sweden is a given fact; member states, including Sweden, responsiblefor such violations are liable to compensate the individuals whoserights have been violated. Since 2014, a right to compensation for certain stateviolations of the second chapter – the human rights chapter – in the Instrumentof Government (1974:152), one of Sweden’s constitutional laws, has been establishedin case law. LÄS MER