Sökning: "RFKBT"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet RFKBT.

  1. 1. Rumineringsfokuserad KBT för depression, ångest och insomni - tidiga tecken på behandlingseffekt av en transdiagnostisk gruppbehandling i primärvårdskontext

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Felicia Dunér; Linnea Modén; [2019]
    Nyckelord :rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi; RFKBT; repetetivt negativt tänkande; RNT; transdiagnostik; samsjuklighet; depression; ångestsyndrom; insomni; sömnspecifik oro; generell oro.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER