Sökning: "RME"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet RME.

 1. 1. Möjligheter till ökad driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i fjärrvärmenät : En simulerings- och optimeringsstudie på Kalmar Energi

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Carl Torstensson; Daniel Nordborg; [2019]
  Nyckelord :District Heating; NetSim; Simulation; Optimization; Bypass; Bottleneck; Differential pressure; DH; Fjärrvärme; Förbikoppling; Flaskhals; NetSim; Simulering; Optimering; Differenstryck;

  Sammanfattning : Since district heating is the most common way of space heatingin Sweden, continual improvements of theefficiency of production and distribution of district heating is crucial. The purposeof this report is therefore to, using Kalmar Energi as an example, study how the production and distribution of district heating is affected by introducing a bypass pipeat a critical point in the network, and to investigate howcost efficiency might be achieved. LÄS MER

 2. 2. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either liquid bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 3. 3. Optimala biodrivmedel för inblandning i diesel : En jämförelse mellan tre biodrivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; Natalie Zingmark; [2019]
  Nyckelord :diesel; biodrivmedel; HVO; RME; BTL; hållbar utveckling; reduktionsplikt; fossilfri transportsektor;

  Sammanfattning : 2018 beslutade Sveriges regering att införa en reduktionsplikt som ämnar att reducera växthusgasutsläpp inom transportsektorn och därmed öka användningen av biodrivmedel. Bränsleleverantörer i Sverige har genom reduktionsplikten en skyldighet att blanda in förnyelsebart drivmedel i fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. Modellering av oljeeldade värmeverk för undersökning om hur dessa påverkas vid byte från fossilt till förnyelsebart bränsle.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Caroline Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Värmeverk; Förnyelsebart bränsle; Simulering; Hetvattenpanna; RME; TOP; Eldningsoljor; Kemiteknik; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents how a theoretical model of an oil-fired boiler is built. This model is built in one dimension and includes heat transfer due to convection and gas radiation from gas to a surface, conduction through a metal and convection from a surface to a liquid. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteratur i matematikundervisningen, vad händer då? : En intervju- och observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Izabelle Ekman; Anna Södersten; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; matematik; medierande redskap; motivation; RME; SDT;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie undersöker hur integreringen av barnlitteratur i matematikundervisningen kan underlätta för elever att ta till sig matematiskt innehåll och främja deras lärande. Studien undersöker dessutom hur användningen av barnlitteratur kan få eleverna att bli motiverade till ämnet matematik. LÄS MER