Sökning: "RPA-leverantör"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet RPA-leverantör.

  1. 1. Utmaningar vid implementering av RoboticProcess Automation : En studie om vilka utmaningar som RPA-leverantörerkan ställas inför vid implementering av RPA

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Erik Blomberg; Pontus Andersson; [2021]
    Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; RPA implementation; RPA supplier; challenges; Robotic Process Automation; RPA; RPA-implementation; RPA-leverantör; utmaningar;

    Sammanfattning : Organisationer blir allt mer beroende av digitala lösningar i den dagliga verksamheten för att upprätthålla konkurrensen gentemot andra företag. Under en längre tid har organisationer implementerat Enterprise Resource Planning (ERP) system för att effektivisera verksamheterna och öka konkurrensfördelarna. LÄS MER