Sökning: "RTI matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden RTI matematik.

 1. 1. Intensivundervisning i matematik : Lärares perspektiv utifrån organisation, lärande och motivation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madelene Johansson; Paula Fykén Lannerfalk; [2021]
  Nyckelord :Response to intervention RTI ; intensivundervisning i matematik; matematiksvårigheter; lärarperspektiv; organisation; lärande; motivation och inkludering.;

  Sammanfattning : Intensivundervisning i matematik, lärares perspektiv utifrån organisation, lärande och motivation har i studien studerats med utgångspunkt i metoden “Response to intervention”, RTI. RTI används bland annat för att stärka elever i matematiksvårigheter, metoden vilar på forskning och beprövad erfarenhet (DCSF, 2010). LÄS MER

 2. 2. Explicit matematikundervisning för elever i risk att hamna i svårigheter : En kvantitativ studie av ett interventionsprogram på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Forsgren Svahn; [2021]
  Nyckelord :RTI - Respons to Intervention; intervention; explicit undervisning; matematik; gymnasienivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka huruvida en intervention innehållandes explicit undervisning förbättrar elevers kunskaper i matematik. För att kunna besvara syftet genomfördes en kvantitativ deduktiv experimentstudie. Studien är genomfördes på elever i årskurs 1 på ett gymnasium som läste matematikkursen Ma1b. LÄS MER

 3. 3. Taluppfattning, en grundsten i matematik : En experimentell interventionsstudie på Tier 2, inom talområdet 0 - 20

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anne-Sofie Carlén; Maria Lackström Emmes; [2020]
  Nyckelord :RTI-respons to intervention; intensivundervisning; taluppfattning; explicit undervisning; CRA;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en intervention, på Tier 2, genom explicit intensivundervisning påverkar elever i årskurs 4 kunskaper inom grundläggande taluppfattning och aritmetik inom talområdet 0 – 20 och om eventuell effekt kvarstår över tid. För att kunna besvara syftet genomfördes en experimentell studie. LÄS MER

 4. 4. En interventionsstudie i subtraktion inom talområdet 0 - 20 utifrån explicit undervisning. : Effekter av undervisning i huvudräkningsstrategier inom RtI nivå 1 för elever i årskurs sex.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Angelika Bergnér; Tove Almkvist; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Grundläggande aritmetik; Intervention; RtI; Response to Intervention; Explicit undervisning; CRA;

  Sammanfattning : Grundläggande kunskaper i aritmetik är centralt inom matematiken och effektiva strategier samt kontinuerlig övning gynnar alla elever. Arbetet syftade till att utforma och pröva om en helklassintervention, RtI nivå ett, inom grundläggande aritmetik gav effekt. LÄS MER

 5. 5. Response to Intervention i matematik : - En väg att nå bestående och god taluppfattning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annica Rosberg Andersson; Jenny Stening; [2019]
  Nyckelord :Response to Intervention RTI ; intervention; Tier; number sense; automatization; early intervention; intensive instruction; mathematical difficulties; Response to Intervention RTI ; intervention; Tier Lager ; taluppfattning; automatisering; tidiga insatser; intensivundervisning; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera vilka bestående resultat som kan utläsas ett år efter en avslutad pilotstudie av en Response to Intervention (RTI) i grundläggande taluppfattning. En jämförelse har genomförts mellan en experimentgrupp och en referensgrupp, där referensgruppen inte tagit del av RTI. LÄS MER