Sökning: "RTI"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet RTI.

 1. 1. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. ”Då tänker vi undervisning utifrån de resultat man ser” : - Lärares uppfattningar om LegiLexis material i förebyggande arbete mot läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Ekholm; [2023]
  Nyckelord :The simple view of reading; LegiLexi; läs- och skrivsvårigheter; bedömning; förebyggande arbete; läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva hur förebyggande arbete mot läs- och skrivsvårigheter sker i praktiken med kartläggningsmaterialet LegiLexi, i årskurserna F-3.  Genom att lyfta fram några lärares och speciallärares uppfattningar om att upptäcka, samt förebygga läs- och skrivsvårigheter, vill jag bidra med kunskap om hur detta arbete kan se ut. LÄS MER

 3. 3. Tal i bråkform : - En experimentell fallstudie, tier 3, om intensivundervisning för att stärka elevers förståelse för bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Hallbert; Jenny Olsson; [2023]
  Nyckelord :bråk; CRA; explicit undervisning; intervention; RTI; taluppfattning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka möjligheten att stärka förståelsen för bråk som tal hos elever med bristande taluppfattning, genom en kort intervention i matematik. I studien ingick fyra elever i årskurs 6 som alla är i svårigheter i matematik. Interventionen genomfördes under tre veckor och föregicks av en baslinjetestning. LÄS MER

 4. 4. Parläsning i helklass på mellanstadiet : En undervisningsdesign för strukturerad avkodningsträning i RtI-modellens lager 1

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Angelica Hökenklo; Anna Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :avkodningsförmåga; fourth-grade slump; intervention; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter; mellanstadiet; parläsning; phonics; undervisningsdesign; upprepad läsning; RtI-modellen;

  Sammanfattning : Läsförmågan hos elever i svenska skolan sjunker och alla elever som kommer till mellanstadiet har inte utvecklat en automatiserad avkodningsförmåga. En begränsad avkodningsförmåga som kvarstår ända upp till mellanstadiet kan leda till svårigheter att inhämta kunskaper i skolans samtliga ämnen eftersom läsningen behövs för attlära genom läsning. LÄS MER

 5. 5. BRAVKOD för engelska : Vilken effekt har träning med BRAVKOD för engelska på avkodningsförmågan?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annelie Rydh Jaensson; Angelika Olsson; [2023]
  Nyckelord :Avkodning; BRAVKOD för engelska; Interventionsstudie; Läs- och skrivsvårigheter dyslexi; Response to Intervention; Single Subject Design.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att bidra med kunskap kring hur materialet BRAVKOD för engelska påverkade avkodningsförmågan hos elever som uppvisade svårigheter i engelska och hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Studien genomfördes som en interventionsstudie i RtI-modellens lager 3. LÄS MER