Sökning: "Radbruchs formula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Radbruchs formula.

  1. 1. Humanitära interventioners legalitet - Argument knutna till rättspositivism, naturrätt samt Radbruchs formel

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sara Eronn; [2014]
    Nyckelord :folkrätt; public international law; humanitarian intervention; humanitär intervention; Radbruchs formula; Radbruchs formel; natural law; naturrätt; legal positivism; rättspositivism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan huruvida en fristående rätt till humanitära interventioner anses finnas, och om sådana interventioner kan anses vara legitima eller inte ur ett rättssociologiskt perspektiv. Humanitära interventioner är ingen nyhet och har använts vid ett flertal tillfällen för att upprätthålla skyddet för mänskliga rättigheter. LÄS MER