Sökning: "Raghad Mahmoud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Raghad Mahmoud.

  1. 1. Stigmatisering och deindividualisering hos nyanlända elever Upplevelser hos sex nyanlända elever i högstadiet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Munalena Alobaidy; Raghad Mahmoud; [2020-09-10]
    Nyckelord :nyanlända; stigma; skola; sociala relationer; deindividualisering;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta fram mer kunskap om nyanlända elevers sociala situation under främst sin första tid i svensk skola. Detta genom att svara på följande frågeställning: • Hur upplever några nyanlända eleverna sina sociala relationer i skolan under sitt första år i svensk skola, hur samverkar detta med vilka vänskapsband de skapar och hur relaterar det till dessa vänskapsband med deras beteende? Uppsatsen är kvalitativ och bygger på material inhämtat genom metoderna deltagande observation av sexton elever i årskurs nio vid en och samma skola, och semistrukturerade intervjuer med sex av dessa elever. LÄS MER