Sökning: "Raghda Hadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Raghda Hadi.

  1. 1. Förskollärarens roll och syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : en kvalitativ intervjustudie utifrån förskollärares perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sara Nazar Nakash; Raghda Hadi; [2022]
    Nyckelord :play; learning; preschool; environment; förskollärare; lek; lärande; samspel; sociokulturella teorin;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares beskrivningar av lekens betydelse för barns lärande och utveckling och deras roll i lek i förskolan. I vår studie använde vi en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. I vår studie användes den sociokulturella teorin som teoretiskt ramverk. LÄS MER