Sökning: "Rahaf Alroubaje"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rahaf Alroubaje.

  1. 1. Språkutvecklande ämnesundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Neda Christiansson Momeni; Rahaf Alroubaje; [2014]
    Nyckelord :andraspråksundervisning; skolspråk; språklig stöttning; språkutvecklande; stöttning; svenska som andraspråk; ämnesundervisning;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att se hur två yrkesverksamma lärare i No arbetar för att gynna språkutvecklingen i ämnesundervisningen för elever som har svenska som andraspråk. Våra frågeställningar är följande:  På vilka sätt kan lärarna ta hänsyn till andraspråkselever i sin planering av ämnesundervisning?  På vilka sätt kan lärarna stötta eleverna i deras språkutveckling? Vi har använt oss av 2 intervjuer och 5 observationer för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER