Sökning: "Rainfall runoff modelling"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Rainfall runoff modelling.

 1. 1. A Nonlinear Reservoir Model to Simulate Blue-Green Stormwater Systems – An Application to Augustenborg Catchment in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emmanuel Ekwu; [2021]
  Nyckelord :Blue-green stormwater control; Nonlinear reservoir routing model; Stormwater; Modelling; Calibration; Water engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasingly rapid urbanization has led to vast impervious surface areas in the urban environment. This situation of impervious surfaces has increased the surface temperature and interrupted the natural water circle, which has negatively impacted the urban environment. LÄS MER

 2. 2. Using linear regression and neural network to forecast sewer flow from X-band radar data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Wigertz; [2021]
  Nyckelord :Neural network; Linear regression; Flow forecasting; Wastewater; Wastewater treatment plant; Rainfall-runoff modelling; X-band radar; Neurala nätverk; Linjär regression; Flödesprognosering; Avloppsvatten; Reningsverk; Avrinningsmodellering; X-bandradar;

  Sammanfattning : The climate adaptation of our cities and the optimization of our technical systems with regards to weather sets high demands on the availability and the processing of weather data. The possibility to forecast disturbances of influent flow rate to wastewater treatment plants allow control systems counteract these disturbances before they have a harmful effect on the treatment processes. LÄS MER

 3. 3. The impact of different evapotranspiration models in rainfall runoff modelling using HBV- light

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Oscar Maxander; [2021]
  Nyckelord :HBV-light; Rainfall runoff modelling; Evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The choice of which potential evapotranspiration (PET) model to use when estimating streamflow using a rainfall-runoff model have been the topic of many studies. The aim with this thesis was to assess the robustness of six different PET models using HBV-light as rainfall-runoff model over three catchments in Sweden. LÄS MER

 4. 4. A GIS-Based Method of Deriving Spatially Distributed Unit Hydrographs

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ann-Sofi Lenander; [2021]
  Nyckelord :the unit hydrograph; GIS; ArcPy; design storm; SCS-CN method; spatial data; excess rainfall; enhetshydrografen; GIS; Arcpy; design regn; SCS-CN metoden; geodata; effektivt regn;

  Sammanfattning : Prior to using hydraulic and spatially distributed modelling softwares, the theory of the unit hydrograph was a commonly used tool for modelling of surface and runoff water. While distributed models often provide detailed results from extensive calculation durations, the unit hydrograph have been questioned for simplifying the physical characteristics of the watershed modelled. LÄS MER

 5. 5. Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Katarina Wright; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater pond; hydraulic modelling; MIKE URBAN; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattendammar; hydraulisk modellering; MIKE URBAN;

  Sammanfattning : Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning. LÄS MER