Sökning: "Raisa Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Raisa Söderberg.

  1. 1. Social kompetens - What’s the point? : En kvalitativ studie om hur begreppet används inom bemanningsbranschen.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Mathilda Olsén; Söderberg Raisa; [2013]
    Nyckelord :social skills; emotional labor; social capital; new insitutionalism; social kompetens; emotional labor; socialt kapital; nyinstitutionell teori;

    Sammanfattning : The term “social competence” is widely used by organizations in job advertisements, despite the problems of making a unified definition of it. The purpose of this study is to investigate which features the organizations require, why organizations require them and how the assessment is implemented for recruitment. LÄS MER