Sökning: "Rama Malki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rama Malki.

  1. 1. Att härska genom internkommunikation : En observationsstudie om kvinnliga ledare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Malin Frisell; Rama Malki; [2020]
    Nyckelord :Master suppression techniques; internal communication; female leaders; leadership; stereotypes.; Härskartekniker; internkommunikation; kvinnliga ledare; ledarskap; stereotyper.;

    Sammanfattning : Titel: Att härska genom internkommunikation – En observationsstudie om kvinnliga ledare Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Rama Malki och Malin Frisell Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker Datum: 2020 - juni Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kvinnliga ledare använder och utsätts för härskartekniker, med fokus på internkommunikation. Metod: Denna studie är kvalitativ och utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER