Sökning: "Ramfaktor"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Ramfaktor.

 1. 1. Läxor i matematik ur ett likvärdighetsperspektiv : En studie av svenska matematiklärares individanpassningar av elevers matematikläxor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :enkätstudie; ramfaktor; kompensatorisk likvärdighet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att bidra med mer kunskap kring användande av matematikläxor ur ett likvärdighetsperspektiv. Undervisningen i den svenska skolan ska enligt skollag och läroplan innefatta en kompensatorisk likvärdighet och anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov vilket också bör gälla eventuella läxor. LÄS MER

 2. 2. Speciallärares och specialpedagogers språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning : "Så man gör så att säga sin egen metod av godbitar"

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ingrid Iversen; Emma Ström; [2020]
  Nyckelord :Special educator; SENCo; special education; literacy instruction; didactics; frame factors; prior knowledge; Speciallärare; specialpedagog; specialpedagogik; språk-; skriv- och läsutvecklande undervisning; didaktik; ramfaktorer; specialundervisning; förtrogenhetskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en undersökning om hur några speciallärare och specialpedagoger beskriver sin språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning bidra med kunskap om hur denna undervisning kan gestaltas. Undersökningen gjordes med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer med sju speciallärare/specialpedagoger som respondenter. LÄS MER

 3. 3. Två byskolor, sju intervjuer, åtta ramfaktorer : Hur lärare uppfattar sin undervisning och arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Sundbom; Emma Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :ramfaktorteori; ramfaktor; byskola; B-form; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Byskolor lever i ständig ovisshet gällande om de ska få fortsätta sin verksamhet eller behöva läggas ned. I en liten skola med ett lågt elevantal placeras eleverna oftast i åldersintegrerade klasser, vilket kan ge en större känsla av närhet och gemenskap. LÄS MER

 4. 4. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 5. 5. Historiekursen för yrkesprogram i praktiken : En didaktisk undersökning av hur gymnasielärare förhåller sig till historiekursen för yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Historia; yrkesprogram; historia 1a1;

  Sammanfattning : Historia blev ett gymnasiegemensamt ämne i och med införandet av 2011 års läroplaner för gymnasieskolan (Gy11). Det innebar att elever på yrkesprogram fick obligatorisk historieundervisning. LÄS MER