Sökning: "Rania"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Rania.

 1. 1. Migrationsverkets uppföljning av asylboenden som drivs i privat regi - En empirisk studie om hur uppföljningen sker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Katica Rakuljic; Rania Farah; [2019-03-19]
  Nyckelord :Uppföljning; Asylboenden; Migrationsverket; Offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Den rådande situationen av allt fler flyktingströmmar som har ökat dramatisk de senaste åren har skapat stora påfrestningar på migrationsverket att tillgodose de ökade behoven av boenden.För att kunna tillgodose behovet av husrum har migrationsverket använt sig av privataleverantörer då myndighetens egna boenden inte räcker till. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Tobias Pettersson; Yousef Rania; [2019]
  Nyckelord :Radiographer; radiography; task shifting; competence.; Röntgensjuksköterska; radiografi; jobbglidning; kompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner som sjuksköterska eller undersköterska detta kallas för jobbglidning mellan yrkesroller. Jobbglidning kan ske på grund av många olika orsaker som brist på personal, ökad befolkning vilket gör att mer personal behövs inom vården. LÄS MER

 3. 3. Vad styr rekryteringsprocessen? : En kvalitativ studie om vad chefer och rekryterare värderar i en rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rania Awn; Linn Ståhl; [2019]
  Nyckelord :rekrytering; urval; rekryterare; chef; värdering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst vikt i en rekryteringsprocess. Respondenterna som medverkade i den här studien utgjordes av fem rekryterare och fem chefer som utför rekrytering. LÄS MER

 4. 4. ”det är lättare om man är en del av konflikten” : Om teammedlemmars upplevelser av konflikthantering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Broberg; Rania Simonsson; [2019]
  Nyckelord :phenomenology; conflict; conflict management; conflict management style; conflict type; team; team member; team perspective; temporality; fenomenologi; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstil; konflikttyp; team; teammedlem; teamperspektiv; temporalitet;

  Sammanfattning : Då konflikter i princip är oundvikliga i projekt och på arbetsplatser, är det en central fråga för organisationer (Tonnquist, 2016). Redan 1995 beskrevs det att konflikter kommer bli allt mer förekommande inom organisationer, oavsett branschtillhörighet, på grund av lojalitetsbrist mellan arbetstagare och arbetsgivare (Wall & Callister, 1995). LÄS MER

 5. 5. Svårigheter som arabisktalande elever möter i matematik utifrån elevernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rania Jadid; [2019]
  Nyckelord :lärande svårigheter för arabisktalande elever;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks vilka hinder som finns för arabisktalande elever som har varit mindre än fem år i Sverige i matematik inlärning. Syftet är att reda ut vilka utmaningar de arabisktalande eleverna möter i ämnet. LÄS MER