Sökning: "Rapporteringspliktiga arrangemang"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rapporteringspliktiga arrangemang.

 1. 1. En konstitutionell proportionalitetsbedömning av: inhemska regler om obligatorisk rapporteringsplikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Stenström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mandatory disclosure rules; MDR; Rapporteringspliktiga arrangemang; Proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar obligatorisk rapporteringsplikt avseende svenska inhemska skatteupplägg som presenterades i betänkandet SOU 2018:91 och byggde på EU:s direktiv 2018:822 angående obligatorisk rapporteringsplikt (”mandatory disclosure rules” eller ”MDR”). Av betänkandet framgår ett lagförslag som innehåller inhemska regler. LÄS MER

 2. 2. Rapporteringspliktiga arrangemang : Med fokus på begreppen rådgivare och arrangemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Gustav Berlin; Daniel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rapporteringspliktiga arrangemang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mandatory Disclosure Rules - En analys av SOU 2018:91

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Gullberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skatteförfarandelagen; swedish tax procedures act; aggressiv skatteplanering; aggressive tax planning; DAC 6; BEPS; mandatory disclosure rules; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förslaget att införa en ny form av uppgiftsskyldighet, Mandatory Disclosure Rules, i skatteförfarandelagen. Förslaget består dels av en implementering av EU-direktivet DAC 6, dels av en inhemsk reglering som saknar motsvarighet i DAC 6. LÄS MER

 4. 4. Tvingande rapportering och informationsutbyte som verktyg mot aggressiv skatteplanering - Att hjälpa eller stjälpa legitimiteten i skattesystemet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; förvaltningsrätt; allmän rättslära; EU-rätt; finansrätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 antogs direktiv (EU) 2018/882 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 6). Direktivet är en del av EU:s administrativa samarbete på beskattningsområdet och är till stora delar inspirerat av OECD:s arbete mot skatteplanering, aggressiv skatteplanering och skatteflykt. LÄS MER

 5. 5. Rapporteringspliktiga skattearrangemang : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Caroline Hultqvist; Emma Söderblom; [2019]
  Nyckelord :rapporteringspliktiga skattearrangemang rättssäkerhet informationsskyldighet skatterådgivare skatteupplägg mänskliga rättigheter arrangemang SOU 2018:91;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förslaget till lagstiftning om rapporteringspliktiga skattearrangemang i SOU 2018:91. I uppsatsen redovisas bland annat remissinstansernas synpunkter och görs en analys av förslaget ur rättssäkerhetssynpunkt. .. LÄS MER