Sökning: "Rasha Alasadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasha Alasadi.

  1. 1. Kvartersnära insamling av hushållsavfall : - Ett förslag till bostadsbolaget Ljusdalshem

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

    Författare :Rasha Alasadi; Sofie Matsson; [2020]
    Nyckelord :Kvartersnära insamling;

    Sammanfattning : Sammanfattning Varje år sorteras hushållsavfall felaktigt, vilket leder till att mycket av materialet går till förbränning istället för återvinning. Genom att utöka källsorteringen av hushållsavfall kan materialet återvinnas och cirkuleras i ett kretslopp. LÄS MER