Sökning: "Rasha El Zaher"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rasha El Zaher.

 1. 1. Musikens betydelse för elevers språkutveckling i ämnet svenska i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasha El Zaher; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Det sociokulturella perspektivet; Estetiska uttrycksformer; Kreativitet; Mediering; Multimodalitet; Musik; Språkutvecklande arbetssätt; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka svensklärares förhållningssätt till användandet av den estetiska uttrycksformen musik och hur musik kan stimulera elevernas språkutveckling i samband med svenska. Studien inleds med en kort bakgrund till vårt valda forskningsområde, följt av att vi presenterar arbetets syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande estetiska uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Moa Lundström; Rasha El Zaher; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselevers språkinlärning och -utveckling; Bild; Det sociokulturella perspektivet; Drama; Estetik; Estetiska uttrycksformer; Kreativitet; Musik;

  Sammanfattning : Vi har i denna kunskapsöversikt valt att utreda hur estetiska uttrycksformer kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka på vilka sätt de estetiska uttrycksformerna kan främja dessa elevers språkutveckling. LÄS MER