Sökning: "Rasib Hassan Khan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasib Hassan Khan.

  1. 1. Decentralized Authentication in OpenStack Nova : Integration of OpenID

    Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Rasib Hassan Khan; [2011]
    Nyckelord :Authentication; EC2API; OpenID; OpenStack Nova; OSAPI; Security;

    Sammanfattning : The evolution of cloud computing is driving the next generation of internet services. OpenStack is one of the largest open-source cloud computing middleware development communities. Currently, OpenStack supports platform specific signatures and tokens for user authentication. LÄS MER