Sökning: "Rasmus Cornelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Cornelius.

  1. 1. Projektkunskap för främjandet av organisatoriskt lärande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Rasmus Cornelius; Ludvig von Essen; [2020]
    Nyckelord :Kunskap; Organisatoriskt lärande; Kunskapshantering; Knowledge management-system; Projekt; Business and Economics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Samhället, organisationer och individer är idag under ständig påverkan av information och kunskap. För att ta vara på tillgänglig kunskap och information behöver organisationer ha ett aktivt arbete med kunskapsprocesser som i sin tur stöds av olika IT-verktyg. LÄS MER