Sökning: "Rasmus Fjellström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Fjellström.

  1. 1. Revisorers oberoende : -insikter i yrkesmässiga erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rasmus Fjellström; Hilal Cicek; [2014]
    Nyckelord :Oberoende; revision; revisor; erfarenhet; reglering; etik;

    Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att få insikt i hur revisorerna själva ser på sitt eget oberoende gentemot sina klienter. Vi vill ta del av deras erfarenheter av hot mot oberoendet. Dessutom vill vi få en uppfattning om vad som föranleder en revisor att uppleva en situation som problematisk ur oberoendesynpunkt. LÄS MER