Sökning: "Rasmus Linderfalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Linderfalk.

  1. 1. Är likvärdigheten i utbildningen hotad? : – En kvantitativ studie om lärares förhållningssätt till begreppet lärande i Kiruna och Trelleborg kommun

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Niklas Jonsson; Rasmus Linderfalk; [2006]
    Nyckelord :Lärandeteorier; Kvantitativ; Enkät; Likvärdighet;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att studera om det råder skillnader i förhållningssätt till begreppet lärande för lärare i grundskolans senare år mellan två stickprov från Trelleborg och Kiruna kommun. Vi vill vidare, om sådana skillnader föreligger, skapa en debatt kring om likvärdigheten för utbildningen är hotad. LÄS MER