Sökning: "Rasmus Olofsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rasmus Olofsson.

 1. 1. Klientrelationen – en balansgång: En studie om socialsekreterares förhållningssätt och utmaningar i arbetet med klienter med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Social workers; Client-provider relationship; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers, working with people with substance abuse, describe the client relationship, the strategies they use and the challenges they encounter in building and maintaining this relationship. The study was based on semi-structured interviews with five professional social workers from two different municipalities in southern Sweden, who predominantly work with clients with substance abuse disorders (SUDs). LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av flaskhals, en fallstudie på Gnutti Carlo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Rasmus Olofsson; August Dahl; [2018]
  Nyckelord :Lean produktion; flaskhals; producerande företag; flexibilitet; tillgänglighet; process; variationer; TAK OEE; standardiserat arbetssätt; SMED; frekvens;

  Sammanfattning : För att ett företag idag ska uppnå effektivitet krävs konkurrenskraftiga priser och hållbar produktion. Att detta ska vara möjligt krävs en tydlig målsättning och definierat nuläge för verksamheten. Processen eller momentet som har sämst flödesinverkan i tillverkningen kallas för flaskhals. LÄS MER

 3. 3. "Man vet att det förekommer" : En kvalitativ studie om hur konsumenter uppfattar dagligvaruhandelns kommunikation av hållbara varor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Olofsson; Rasmus Stark; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att vi lever i ett samhälle som kräver mer av jordens resurser än den själv kan återhämta sig från är vida omtalat, där förändrade konsumtionsmönster är en väg att bidra till ett mer hållbart samhälle. Många företag är idag engagerade i hållbarhetsfrågor, kommunicerar mer hållbara budskap samt utökar sina sortiment av hållbara varor. LÄS MER

 4. 4. Att möta det oundvikliga : Upplevelser av att leva i livets slutskede, Baseras på självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rasmus Olofsson; [2015]
  Nyckelord :livets slutskede; människans upplevelser; självbiografier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Demokrati i gymnasieskolan : en diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Rasmus Björck; Martin Olofsson; [2005]
  Nyckelord :demokrati; gymnasieskolan; diskursanalys; betyg; värderingar; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi tar vår utgångspunkt i skolans roll som förmedlare av demokratiska värderingar. Vi studerar olika sätt att se på begreppet demokrati och problematiken i relationer mellan demokrati och skolan. Vi använder ett konstruktionistiskt perspektiv, där vi betonar vårt förhållande till forskningsprocessen. LÄS MER