Sökning: "Rasmus Saveman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Saveman.

  1. 1. Religion och sexualitet i skolan : En analys av läroböcker för religionskunskap 1

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

    Författare :Rasmus Saveman; [2019]
    Nyckelord :religion; religionskunskap; sexualitet; läroboksanalys; gymnasiet; läroplan;

    Sammanfattning : This essay is about how sexuality is written about in Swedish textbooks for the upper secondary school in Sweden according to the curriculum. Sweden got a new curriculum for the upper secondary school in 2011 and the term sexuality entered the chapter about the religion education for the first time. LÄS MER