Sökning: "Rastaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Rastaktivitet.

 1. 1. Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Broberg; [2020]
  Nyckelord :Rastaktivitet; Fritidslärare; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; KASAM;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att förbättra elevernas fysiska aktivitet. De frågeställningar som använts i studien är: Hur arbetar fritidsläraren/pedagogen för att främja elevernas fysiska hälsa? samt hur arbetar fritidslärarna/pedagogerna för att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i par och individuellt med sju legitimerade fritidslärare/pedagoger vid fyra olika grundskolor. LÄS MER

 2. 2. Rastaktivitetens betydelse för elevers sociala samspel : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Sand; [2020]
  Nyckelord :Rastaktiviteter; socialt samspel; fritidslärare; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilka uppfattningar lärare på fritidshem har gällande styrda rastaktiviteters betydelse, möjligheter och utmaningar för att stärka elevers sociala samspel. Tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk utgår från skolans rastaktivitet som fritidslärarens professionella ansvar, relationer samt ett relationellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Meningen med rasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annie Olsson; Sally Andersson; [2020]
  Nyckelord :Skolgård; Rast; Rastaktivitet; Fritidslärare; Grundlärare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur grundlärare och fritidslärare förhåller sig till raster, rasternas organisering samt ostrukturerade eller strukturerade aktiviteter under rasten. För att nå fram till detta så ställer vi oss frågorna, hur är rasterna organiserade? hur resonerar grundlärare samt fritidslärare gällande yrkesroller på rasten? samt vilka är rasternas och rastaktiviteternas bidrag ur intervjupersonernas perspektiv? De teoretiska perspektiven som ligger till grund för vår studie är positioneringsteorin och ramfaktorteorin, detta hjälper oss att se hur lärare positioneras samt vilka faktorer som påverkar hur rasterna organiseras. LÄS MER

 4. 4. Elevers rastaktiviteter. En jämförelse av elevers fysiska aktivitet på två grundskolor med olika geografiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filippa Hernius; Frida Söderberg; [2019]
  Nyckelord :physical activity;

  Sammanfattning : Hälsa och fysisk aktivitet är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen har lett till att människor är mer stillasittande än någonsin. Under vår utbildning i idrottsvetenskap väcktes nyfikenheten kring barn och ungas rörelse och det är bakgrunden till vårt val av ämne. LÄS MER

 5. 5. Planerade rastaktivitet : En kvalitativ studie om fritidslärares upplevelser av rastaktiviteters betydelse för elevers sociala samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Pontus Björklund; Oskar Björklund; [2019]
  Nyckelord :Fritidspedagog; Lärare; Kamratrelationer; Grupperingar; Raster; Elever;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om fritidslärares upplevelser av rastaktiviteters betydelse för elevers sociala samspel. Undersökningen grundas på kvalitativa intervjuer med åtta fritidslärare som jobbar på tre olika skolor och våra forskningsfrågor är: Vilken erfarenhet har fritidslärare av raster och rastaktiviteter? Vilken betydelse får rastaktiviteterna för kamratrelationer då den genomförs av en lärare? Vilken betydelse har rastaktiviteter för elevers grupperingar? På vilket sätt har rastaktiviteter betydelse för elevers sociala samspel? Resultatet av studien visar att alla fritidslärare anser att rastaktiviteter kan skapa möjligheter för kamratrelationer och lärande. LÄS MER