Sökning: "Rationaliseringar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Rationaliseringar.

 1. 1. Legitimerad distans : En legitimeringsanalys av rektorsbeslut angående åtgärder med anledning av covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Amanda Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :beslut; covid-19; myndighetstext; Karlstad universitet; kritisk diskursanalys; legitimeringsanalys; Uppsala universitet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att se hur två svenska lärosäten legitimerat sina beslut i gensvar till problematiken som pandemin ställt verksamheterna inför. Undersökningens material består av besluten som Karlstads universitet och Uppsala universitet tagit angående åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. LÄS MER

 2. 2. En levande stad i Nacka : En studie om rationaliseringar i stadsprojektet Centrala Nacka och konceptet Naturban

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gustav Torsson Freij; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats så undersöks huruvida Centrala Nacka kännetecknas av en nyliberal planeringspraktik, och på vilket sätt marknadsföringskonceptet Naturban påverkar stadsutvecklingen. Analysen utgår från Nackas plandokument samt intervjuer med tjänstemän som varit involverade med Naturban. LÄS MER

 3. 3. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :restaurering; betesmark; äng; miljöersättning; slåtteräng; jordbruksstöd; naturbetesmark;

  Sammanfattning : Naturbetesmarker och slåtterängar är en produkt av människans hävd. Till följd av detta förändras gräsmarker när människans levnadsmönster förändras. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Sammanfattning : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Märgelgravar i Åstorps kommun : Förändringar i förekomst över tid och lokalisering i landskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mikael Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; märgelgravar; biotopskyddsområden; agrarhistoria; ekosystemtjänster; soptippar;

  Sammanfattning : Märgelgravar är småbiotoper i odlingslandskapet som ofta hyser höga naturvärden och är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden i slättlandskapet. De utgör också synliga kulturlämningar från 1800 - talets jordbruk och den agrara utveckling som skedde då. Märgelgravarna är idag skyddade som generella biotopskyddsområden. LÄS MER