Sökning: "Rationalized myths"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Rationalized myths.

 1. 1. Krav, stöd, resurs, behov och ansvar : En studie om biståndshandläggares syn på sitt arbete med anhöriga till personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Karlsson Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Organisational Theory; partners and family; dementia; care managers; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how care managers of elderly care reason about their work with partners to persons with dementia, to create a deeper understanding of dilemmas that occur in this line of social work. The method used was qualitative and the empirical material gathered through semi-structured interviews with five care managers. LÄS MER

 2. 2. Att leda i fred och ofred : En kvalitativ och kritisk studie av Försvarsmaktens implementerade ledarskapsmodell

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn Öberg; [2019]
  Nyckelord :Decoupling; Developmental Leadership; Isomorphism; Legitimacy; Rationalized myths; Swedish Armed Forces.; Försvarsmakten; Isomorfism; Legitimitet; Löskoppling; Rationaliserade myter; Utvecklande ledarskap.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets (UL) relevans för Försvarsmakten genom att studera dess tillämpning och funktion i utbildnings- och förbandsverksamheten. Undersökningen utgick från en kvalitativ och hermeneutisk ansats, då den baserades på intervjuer och tolkningen av dessa. LÄS MER

 3. 3. Legitimitet och förändring : En studie om privata assistansbolags kommunikation kring regeringens översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linnea Blix; Sofia Ludén; [2019]
  Nyckelord :neo-institutional theory; legitimacy; isomorphism; rationalized myths; the LSS investigation;

  Sammanfattning : Gaining or obtaining legitimacy is more and more important to all types of organizations. In the aspiration for an organization to achieve legitimacy, it is crucial to take the surrounding environment into account. The surrounding environment can for example include governing authorities or the general citizen. LÄS MER

 4. 4. ”Det behövs ju röster – starka röster” - en kvalitativ studie av nya förväntningar på kvinnojourerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nora Germundsson; [2015]
  Nyckelord :EBP; ideella organisationer; kvinnofridssamordnare; kvinnojour; non-governmental organizations; new public management; evidensbaserad praktik; nyinstitutionalism; nyinstitutionell teori; neo-institutionalism; new institutionalism; NPM; skyddat boende; våld i nära relation; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, focus was upon the Swedish women's movement, a group of nonprofit organizations who since the late 1970’s have taken responsibility to help and protect people who have experi- enced intimate partner violence (IPV). In 2006 there was a change of the formulation of the Swe- dish Social Services Act, where the responsibility of the local authorities for victims of IPV was increased and explicitly expressed. LÄS MER

 5. 5. Arbetet med jämställdhetsintegrering : En fråga om samordning inom Stockholms läns kommuner

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Delsooz Palani; [2011]
  Nyckelord :gender mainstreaming; organizational theory; loose coupling; municipality of the county of Stockholm; gender statistics; Stockholms läns kommuner; jämställdhet; jämställdhetsintegrering; organisationsteori; särkoppling; jämställdhetsaktiviteter; könsuppdelad statistik;

  Sammanfattning : The main strategy of gender equality policies has since the 1990s been gender mainstreaming. Many government inquiries show how much the Swedish government, provincial governments and municipalities are working with gender mainstreaming. LÄS MER