Sökning: "Rationell choice theory"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Rationell choice theory.

 1. 1. Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabel Nielsen; [2019-03-19]
  Nyckelord :Fusk; Missbruk; Välfärdsreform; Socialt kapital; Generell välfärd; Selektiv välfärd; Rationell choice theory; Egennytta;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. LÄS MER

 2. 2. Revisionens roll för årsredovisningars aktualitet : En studie om sambandet mellan revision och mindre företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Hallström Planås; Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Financial reporting; timeliness; voluntary audit; reporting lags; SMEs; Finansiell rapportering; aktualitet; frivillig revision; försenade årsredovisningar; mindre företag;

  Sammanfattning : Bakgrund Av företag som omfattas av frivillig revision har en stor majoritet valt att avstå revision. Bolagsverket menar att avskaffandet av revisionsplikten har resulterat i en kraftig ökning av antalet för sent inlämnade årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Deltagande och Inre Motivation lika med Sant?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Axelsson; Christoffer Grönberg; Linnea Ranch; Sofia Schön; [2016]
  Nyckelord :Principal-stewardförhållande; Principal-agentförhållande; Deltagarorienterat managementsynsätt; Inre motivation; Yttre motivation Principal-agent relationship; Principal-steward relationship; Involvement-oriented management philosophy; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om deltagarorienterat managementsynsätt och inre motivation har ett positivt samband. Metod: Studien utgick från en deduktiv ansats med en tvärsnittsdesign. Data samlades in via en webbaserad enkät som skickades ut via Sveriges Kommunikatörers nyhetsbrev. LÄS MER

 4. 4. Luftvärnet 2000 -2015 : En del av Sveriges luftförsvar?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Stegmark; [2016]
  Nyckelord :Luftvärn; rationell; förändring; beslut;

  Sammanfattning : During the last two decades the Swedish armed forces have undergone a huge transformation. In 2008, when Russia invaded Georgia, Sweden found itself in a new security situation. LÄS MER

 5. 5. Är etiska fondinvesteringar försvarbara : vad kostar etik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Tobias Blad; Kristian Nilsson; [2013]
  Nyckelord :ethical funds; benchmark indices; Sharpe ratio; risk; excess yield; investments; rational theory; decision theory; etiska fonder; jämförelseindex; Sharpekvot; excessavkastning; risk; investeringar; rationell teori; beslutsteori;

  Sammanfattning : Recently, the selections of ethical funds are increased; at the same time investors with social and moral preferences have increased in the capital market. There are currently debates on whether ethical funds perform better or worse than funds without ethical criteria. LÄS MER