Sökning: "Rationell- och kommunikativ planeringsteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rationell- och kommunikativ planeringsteori.

 1. 1. Konfliktlinjer i mellankommunal planering : En fallstudie av Helge å

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lars Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Helge å; agonism; rationell planeringsteori; hegemoni; regional planering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats undersöker de mellankommunala konflikter som finns längs vattendraget Helge å. I studien undersöks vilka dessa konflikter är, varför de finns och hur de hanteras av Länsstyrelsen och de kommuner som är involverade. LÄS MER

 2. 2. Västlänken - Infrastruktursatsning i envägskommunikation eller dialog?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lisa§ Ekberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Medborgardialog; Västlänken; Rationell- och kommunikativ planeringsteori; Arnsteins deltagandestege; sense of place;

  Sammanfattning : This study is about the participatory planning that took place regarding the planning of Västlänken. In the 1980s preliminary studies begun concerning the infrastructure project, which has gained momentum today. Västlänken, will result in an eight-kilometer long underground tunnel and is expected to be completed in 2026. LÄS MER

 3. 3. En inkluderande havsplanering? Fyra miljöorganisationers upplevelser av den nationella havsplaneringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elizabeth Barlow; [2018-06-27]
  Nyckelord :Havsplanering; miljöorganisationer; fysisk planering; deltagande;

  Sammanfattning : 2014 antog EU ett ramdirektiv vilket krävde av dess medlemsländer att upprätta havsplanersenast 2021. I Sverige leds arbetet av miljömyndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)vilka formulerat att berörda intressenter måste ges möjlighet att delta och bidra i planeringen. LÄS MER

 4. 4. Ideal i dagens planeringspraktik : Teorier och ideals inverkan på den svenska översiktsplaneringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Amadeus Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Planeringsideal; Översiktsplaneprocesser; Planeringsteori; Strategisk fysisk planering; Rationell planering; Kommunikativ planering;

  Sammanfattning : En strategisk fysisk planering har under flera år varit något som förespråkats från statligt håll i Sverige, men trots detta så har idealen inte fått något tydligt fäste i den kommunala planeringen. Det är utifrån detta glapp mellan teori och praktik som arbetet har sin utgångspunkt, där syftet är att skapa en förståelse för planeringsprocessens underliggande ideal, sättet som idealen påverkar planeringen och anledningen till att glappet mellan teori och praktik har uppkommit. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering : Planering och genomförande i den kommunala planeringen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Gregorsson; [2016]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; planering; genomförande; kommunal planering; planeringsteori; kommunikativ planering; rationell planering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER