Sökning: "Razan Abd Rahem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Razan Abd Rahem.

  1. 1. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
    Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER