Sökning: "Read- and write difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Read- and write difficulties.

 1. 1. "Det är en tolkningsfråga helt enkelt" : en kvalitativ studie av lärares syn på anpassningen inför de nationella i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jennie Bengtsson; Josefin Stuhre; [2020]
  Nyckelord :Read- and write difficulties; adjustment; national exam; resources; guidelines; special education; Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; nationella prov; hjälpmedel; riktlinjer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : De nationella proven i svenska omfattar olika riktlinjer om vilka anpassningar som är tillåtna. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka lärares uppfattningar om Skolverkets riktlinjer som finns gällande anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inför de nationella proven i svenska för årskurs 3. LÄS MER

 2. 2. Multimodala texter : En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Multimodal texts; multimodal storytelling; text production; digital tools; interaction; communication; sociocultural learning; Swedish teaching; Multimodala texter; multimodalt berättande; textproduktion; digitala verktyg; interaktion; kommunikation; sociokulturellt lärande; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Dagligen möter eleverna multimodala texter både i skolan och på fritiden. Digitaliseringen har medfört en förändring i hur texter läses och produceras. Dessutom bidrar digitaliseringen till både möjligheter och svårigheter för såväl lärare som elever. LÄS MER

 3. 3. Tidig läsinsats i förskoleklass : effekt av insats och elevers upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Charlotte Ahlin; Anette Hansson; [2019]
  Nyckelord :Decoding; early reading interventions; inclusion; motivation; multisensory; participation; preschool; student experiences; Avkodning; delaktighet; elevers upplevelser; förskoleklass; inkludering; motivation; multisensorisk; tidiga läsinsatser;

  Sammanfattning : A prerequisite in today´s society is to be able to read and write in order to be able to develop fully into a participant community citizen. The aim of the Swedish curriculum is for the pupils to learn to read and write so that they can benefit from the education (Skolverket, 2011a). LÄS MER

 4. 4. Förskoleklassens högläsning : en flermetodsstudie om hur förskoleklasslärare uppfattar högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; language development; reading- and writing development; teacher; pupils; högläsning; språkutveckling; läs- och skrivutveckling; lärare; elever;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet högläsning där syftet är att bidra med kunskap om hur förskoleklasslärare uppfattar arbetet med högläsning som ett pedagogiskt verktyg för elevers läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet ställdes fyra forskningsfrågor: Hur beskriver förskoleklasslärare att de använder högläsning i undervisningen? Vilka hinder finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass? Vilka möjligheter finns det med högläsning för elevers läs- och skrivutveckling enligt lärare i förskoleklass? Hur ser förskoleklasslärare på högläsning i relation till andra aktiviteter för att utveckla elevers läs- och skrivutveckling?       Synen på lärande i studien utgår från det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter : Fokus på förskolan och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ågren Josefin; [2018]
  Nyckelord :Read and write difficulties; Pre-school; Tools; Läs- och skrivsvårigheter; Förskolan; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : The subject of reading and writing difficulties has been a research object sin- ce the 40's and it ́s come a long way in what should happen and how to act however, it is still children who do not get the help that is needed in pre- school and pre-school classes. This study has sought to identify the difficulty of educators and teachers to detect early-stage problems. LÄS MER