Sökning: "Reading comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 767 uppsatser innehållade orden Reading comprehension.

 1. 1. Samband mellan bredd i expressivt ordförråd och avkodningsförmåga hos svenskspråkiga barn i årskurs 2

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Eneroth; [2023]
  Nyckelord :Expressive vocabulary; phonological ability; decoding; nonwords; visual word recognition; Expressivt ordförråd; fonologisk förmåga; avkodning; nonord; helordsläsning;

  Sammanfattning : Ordförråd och avkodning är viktiga för läsförståelsen, som i sin tur är viktig för lyckade prestationer i skolan och arbetslivet. Det expressiva ordförrådet innehåller de ord vi själva kan producera. Avkodning är grunden i läsning och innebär skapande av kopplingar mellan tecken och ljud. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelsestrategier kopplade till olika texttyper i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; Johanna Malm; [2023]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; texttyper; kvantitativ undersökning; undervisning; lärares upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the use of different text types and reading comprehension strategies used within the Swedish language education. In addition, we examine the teachers' obstacles, possibilities, comfortability and experiences within this field. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse med flerspråkiga elever : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Arminé Housibian; Hamdi Olad; [2023]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategi; flerspråkiga elever; anpassning; mångkulturell; undervisa flerspråkiga elever; reading comprehension; multilingual students;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3. För att få svar på forskningsfrågan användes två kvalitativa metoder. Vi intervjuade och observerade åtta lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik läsförståelse : Framgångsrika lässtrategier i skolan och faktorer som påverkar läsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Timmy Andersson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsrik läsförståelse; läsning; läsundervisning; policy och textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska vad tidigare forskning säger om framgångsrik undervisning om lässtrategier och vilka problem som kan påverka denna undervisning. Genom en tematisk analys har tio vetenskapliga publikationer med både svenska och internationella perspektiv granskats. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i skolan som pedagogiskt verktyg för att främja läsförståelse : En kvalitativ studie av fem lärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Catya Lindström; [2023]
  Nyckelord :högläsning; svenska; pedagogik; studie;

  Sammanfattning : Högläsning är en pedagogisk aktivitet som har stor inverkan på barns språk och läsförståelse. För att få en inblick i några lärares tankar och undervisningsmetoder i högläsning har denna studie utförts. Syftet med studien var att se hur lärare använder sig av högläsning och vilka fördelar de såg i undervisningen. LÄS MER