Sökning: "Reading difficulty"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Reading difficulty.

 1. 1. Är läromedel anpassade till elever med lässvårigheter? : En analys av läromedel och digitala hjälpmedel i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reading difficulty; teaching material; teaching material analysis; reading difficulty book; motivation; Lässvårigheter; läromedel; läromedelsanalys; lässvårigheter böcker; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel och digitala hjälpmedel är anpassade för elever med lässvårigheter i årskurs 1. Detta görs genom en granskning av tre olika läromedel och analys av i vilken mån de har potential att gynna elever med lässvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Yngre elevers svårigheter för den analoga klockan : En intervjustudie i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Schill; [2020]
  Nyckelord :difficulty; time telling; analogue clock; mathematics education; variation theory; svårighet; avläsning; analog klocka; matematikundervisning; variationsteori;

  Sammanfattning : För att på ett fördjupat sätt förstå innebörden i olika svårigheter som elever i årskurs 2–3 kan ha gällande tidsavläsning från den analoga klockan är detta en intervjustudie med sju elever som besvarar frågeställningen: vad urskiljer/urskiljer inte eleverna när de löser olika uppgifter som handlar om att avläsa tid från den analoga klockan? Som teoretisk utgångspunkt används variationsteorin då dess olika begrepp är centrala för att förstå hur en annan person uppfattar ett specifikt ämnesinnehåll. I resultatet redovisas de olika aspekter av innehållet kring tidsavläsning från den analoga klockan som eleverna urskilt eller inte urskilt som i sin tur leder till att olika svårigheter identifieras. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter hos elever i grundskolans tidiga år : En kvalitativ studie om lärares användning av hjälpmedel och läs- och skrivinlärningsmetoder i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Pupils with reading and writing difficulties; tools; methods; teacher competence; adaptions.; Elever med läs- och skrivsvårigheter; hjälpmedel; metoder; lärarkompetens; anpassningar.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar läs- och skrivsvårigheter och syftet är att undersöka hur några utvalda lärare förhåller sig till läs-och skrivsvårigheter samt vilka hjälpmedel och/eller läs-och skrivinlärningsmetoder de använder sig av i undervisningen för att underlätta undervisningen för de elever som har läs-och skrivsvårigheter. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbete med elevers lässvårigheter i årskurs fk-3 : På vilka sätt kan lärare upptäcka, arbeta förebyggande och stödjande för elever med lässvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Kristina Bäckström; [2020]
  Nyckelord :Swedish; teachers in grades preschool-3; reading difficulties; preventive work; supporting work; Svenska; lärare i årskurs fk-3; lässvårigheter; förebyggande arbete; stödjande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka på vilka sätt lärare i årskurs fk-3 kan upptäcka samt arbeta stödjande för elever med lässvårigheter i ämnet svenska. Syftet var även att ta reda på vilka strategier och tillvägagångssätt dessa lärare kan tillämpa i sitt förebyggande arbete mot lässvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Bakomliggande faktorer för lässvårigheter : Litteraturstudie om bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter och granskning av läromedel från ABC-klubben

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reading difficulty; phonologic awareness; word-decoding; working memory; dyslexia; concentration difficulties; motivation; self-image; Lässvårigheter; fonologisk medvetenhet; ordavkodning; arbetsminne; dyslexi; koncentrationssvårigheter; motivation; självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns förbakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommerstudien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas avläromedlet. LÄS MER