Sökning: "Reading research"

Visar resultat 1 - 5 av 952 uppsatser innehållade orden Reading research.

 1. 1. ON THE COMPARABILITY OF PAPER-BASED AND COMPUTER-BASED ENGLISH READING COMPREHENSION TESTS A Study of High-Stakes English Reading Assessment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lena Asp; [2018-10-26]
  Nyckelord :Computer-based test; paper-based test; score comparability; language assessment; high-stakes testing; delivery mode;

  Sammanfattning : The Swedish National Test will be digitalised by 2022 according to the government bill “Prop.2017/18:14. LÄS MER

 2. 2. EN GOD MÄNNISKA ÄR EN SÅ’N SOM INTE DRÄNKER HUNDAR” Etisk medvetenhet uttryckt i litteratursamtal – en kvalitativ studie

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Nissen; [2018-10-19]
  Nyckelord :etik; litteratursamtal; föreställningsvärldar; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore if, and how, Swedish students in the ninth grade show ethical awareness as well as a deeper understanding of fictional texts when discussing texts with ethical themes in small groups. It also endeavours to examine whether the students take advantage of their own as well as their classmates’ thoughts to deepen their understanding. LÄS MER

 3. 3. Vilka interventioner har effekt på vårdpersonalens följsamhet till basala handhygienrutiner inom slutenvård? En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mitra Kazempour; Shovda Kurbanova; [2018-09-28]
  Nyckelord :Handhygien; följsamhet; intervention; slutenvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Summary: Hospital acquired infections (HAI) are the most common healthcare injuries globally. Postoperative wound infections are one of the most common HAIs. The discrepancy in levels of compliance to basic hand hygiene routines (BHH) found in Swedish inpatient care suggests room for improvement. LÄS MER

 4. 4. Fin- eller fulmedier?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Ivarson; Emma Holmsen; Julia Fredriksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :förtroende; medieförtroende; trovärdighet; varumärke; varumärkestrovärdighet; Aftonbladet; Dagens Nyheter; fin- och fulmedia; trust; trust in media; credibility; brand; brand credibility; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : This study explores how the brand of a newspaper affects the perception of credibility for the content in the article. The idea was to compare a morning paper which the audience generally has a bigger trust in with a tabloid paper that is often perceived as less credible. LÄS MER

 5. 5. Pojkars läsning i årskurs 6 – En kvalitativ studie om pojkars läsintresse.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Nordfeldt; [2018-08-07]
  Nyckelord :Pojkar; läslust; läsintresse; datorspel;

  Sammanfattning : enna kvalitativa intervjustudies syfte har varit att undersöka pojkars relation till läsning för att så småningom underlätta framtida frambringande av läslust hos pojkar. Detta eftersom att barn och ungdomar läser allt mindre och detta sker främst bland gruppen pojkar. LÄS MER