Sökning: "Real Estate"

Visar resultat 1 - 5 av 2021 uppsatser innehållade orden Real Estate.

 1. 1. The Internal Crisis of a Corporation. Effects on coordination, cooperation, integration and communication by the Covid-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Haidar Doueh; Rebecca Gartz; [2022-02-16]
  Nyckelord :Communication; coordination; integration; cooperation; Consulting; transport; digital; real estate; material handling; internal communication; MNC; crisis communication; pandemic; Covid-19;

  Sammanfattning : Communication is a part of coordination, integration and cooperation. Mainly, communication links the three aforementioned components, it is something that is maintained mainly within a multinational corporation. Crisis, including pandemics, come and go. Crises affect both corporations and the world in general. LÄS MER

 2. 2. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
  Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors och mäns effektiva ledarskap i fastighetsmäklarbranschen : En kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julie Izabell Metto; Ali Siala; [2022]
  Nyckelord :Women s leadership; men s leadership; effective leadership; leadership qualities; the real estate industry; employee perspective.; Kvinnors ledarskap; mäns ledarskap; effektivt ledarskap; ledaregenskaper; fastighetsmäklarbranschen; medarbetarperspektiv.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen: en kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar. Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet Företagsekonomi C Författare: Ali Siala och Julie Izabell Metto Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2022-januari Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie är att försöka förstå hur medarbetarna uppfattar kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 5. 5. Predicting purchase intentions of customers by using web data : To identify potential customer groups during sales processes in the real estate sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Olle Kåhre Zäll; [2022]
  Nyckelord :Web Usage Mining; Classification; Purchase Intentions; Time On the Market;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate the possibilities of predicting purchase intentions of customers during their sales processes in the real estate sector. Also, the web activity of customers on a real estate company’s web site is used as the basis for the forecasting. LÄS MER