Sökning: "Real estate appraisal"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Real estate appraisal.

 1. 1. Tillförlitlighet och relevans vid värdering till verkligt värde : en studie av svenska börsnoterade fastighetsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alfred Marstorp; Vincent Skelte; [2019]
  Nyckelord :Fair value; book value; reliability; relevance; IFRS 13; IAS 40; Real estate companies; realised profit and unrealised profit; Verkligt värde; tillförlitlighet; relevans; IFRS 13; IAS 40; förvaltningsfastigheter; realiserade värdeförändringar och orealiserade värdeförändringar;

  Sammanfattning : År 2002 utkom en förordning från Europeiska unionen (EU) som innebär att samtliga börsnoterade företag ska redovisa enligt IFRS-regelverket från och med år 2005. Detta innebär att fastigheter, som tidigare hade värderats till anskaffningsvärde, ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13 och IAS 40. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Öhman; Robin Österberg; [2019]
  Nyckelord :Real estate appraisal; commercial real estate; assuredness; profession; Fastighetsvärdering; kommersiella fastigheter; trygghet; profession;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Prediction of residential real estate selling prices using neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pontus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rising housing prices of the last 20 years, the appraisal of real estate has become more difficult. Underlined by the large differences between listing and selling prices, the valuation process brings a level of uncertainty. LÄS MER

 4. 4. Will the Appraisal Process for Commercial Real Estate be Automated? A study on the perceptions amongst professionals operating within the Swedish CRE industry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Victoria Fristedt; [2018]
  Nyckelord :CRE; Automation; CRE appraisal; Digitalized appraisal process;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Kommer den kommersiella fastighetsvärderingsprocessen automatiseras? En studie i uppfattningarna hos verksamma aktörer inom den svenska kommersiella fastighetsbranschen. Författare: Victoria Fristedt Handledare: Peter Palm Problemformulering: Digitaliseringen av den kommersiella fastighetvärderingsprocessen är på framfart. LÄS MER

 5. 5. Comparing three machine learning algorithms in the task of appraising commercial real estate

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michael Dellstad; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; commercial real estate appraisal; automated commercial real estate appraisal;

  Sammanfattning : In a unique opportunity to examine rare appraisal data from the commercial real estate sector, the accuracy of three machine learning algorithms is compared in the task of appraising commercial real estate. The algorithms; random forests, support vector regression and artificial neural networks, are tested in research about residential real estate, but the area of commercial real estate has remained relatively unexplored due to corporate secrecy. LÄS MER