Sökning: "Realimentación"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Realimentación.

  1. 1. La evaluación formativa por medio de pruebas escritas ¿Hay rasgos formativos en el trabajo con pruebas escritas en español como lengua moderna?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Niklas Hurtig; [2012-04-30]
    Nyckelord :La enseñanza de lenguas; La evaluación sumativa; Realimentación;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera hur stor påverkan den formativa bedömningen har på användandet av skriftliga prov i ämnet spanska samt att se vilka olika faktorer som negativt påverkar lärare att ej arbeta med formativ bedömning i större utsträckning.Metoden är kvalitativ och består av analyser av tre olika intervjuer med verksamma lärare inom ämnet spanska, samt analyser av skriftliga prov som skapats och använts i undervisningen av dessa lärare. LÄS MER