Sökning: "Reasearch through design"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Reasearch through design.

 1. 1. Shaping trust between users and autonomous cars in situations involving emergency vehicles: A human-centered design approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Johan Almroth; Milos Bastajic; Philip Berg; Rebecka Berg; Isabella Fransson; Midia Keshto; [2021-09-14]
  Nyckelord :autonomous car; emergency vehicle; design; trust; HCD; design factors; self-driving; RtD; Reasearch through design;

  Sammanfattning : Technological advances have accelerated the development of autonomous vehiclesand fully autonomous cars are now on the horizon. As automation gradually replacesthe driver, their role in the car becomes ambiguous. In order to reap the benefits ofsuch a system, the place of man must be understood and taken into account. LÄS MER

 2. 2. Obligatorisk hållbarhetsrapportering och dess påverkan på utgivandet av social och miljömässig hållbarhetsinformation : En undersökning av 23 svenska företag vars verksamhet associeras med negativ social eller miljömässig påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Wilma Fagrell; Julia Stolt; [2021]
  Nyckelord :Mandatory sustainability reporting; volountary sustainability reporting; Controversial companies; social dimension; environmental dimension; obligatorisk hållbarhetsrapportering; frivillig hållbarhetsrapportering; kontroversiella företag; social dimension; miljödimension;

  Sammanfattning : Syfte: Rapporteringspliktens effekt på kontroversiella företags utgivande av hållbarhetsinformation inom den hållbarhetsdimension de anses agera negativt inom är i stort sett outforskad. Syftet med studien har därför varit att undersöka om det finns något samband mellan obligatorisk hållbarhetsrapportering och mängden social hållbarhetsinformation som ges ut av socialt kontroversiella företag. LÄS MER

 3. 3. Storskalig förändring i komplexa system : Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensivkvalitetsutveckling i en kommun

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Maria Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; Change management; Transformation; Large scale change; Whole system transformation; Culture; System view; System thinking; Complexity; Learning organizations; Public sector; Sweden; Health and social care; Offensiv kvalitetsutveckling; Förändringsledning; Förändring; Samhällsomvandling; Storskalig förändring; Kultur; Systemsynsätt; Systemtänkande; Komplexa system; Lärande ledarskap; Lärande organisationer; Offentlig sektor; Sverige; Vård och omsorg;

  Sammanfattning : Utifrån att samhället genomgår stora förändringar   och står inför nya utmaningar finns ett behov av förmåga att möta framtiden   på ett nytt sätt. Det ställs nya krav på hur organisationer behöver jobba med   utveckling då transformationen skapar nya beteenden hos oss människor. LÄS MER

 4. 4. Visuell kommunikation - Hur kan grafiska designelement användas i matematiska problemformuleringar på högstadienivå?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Falck Linn; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Visuell kommunikation är viktigt för att underlätta förståelsen hos läsaren, samt lösa avancerade problem inom vetenskap och matematik. Trots denna kunskap används den knappt vid läromedelsformgivning av exempelvis matematiska läroböcker. LÄS MER