Sökning: "Rebecca Öhman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecca Öhman.

 1. 1. Ska jag stanna kvar eller lämna? - En studie om hur dagligvarukedjan Willys AB arbetar med att motivera och behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Öhman; Kaotar Khatouri; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; personalomsättning; medarbetare; chef;

  Sammanfattning : En arbetsplats som inte ses som motiverande nog för en individ, kan leda till att individen frivilligt lämnar arbetsplatsen. Trenden att byta arbete medför ett högre krav på arbetsgivaren att attrahera, motivera och behålla personalen. LÄS MER

 2. 2. Utbildning för hållbar utveckling : en studie av svenska civilekonomprogrammed redovisningsinrikting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabell Hallberg; Rebecca Öhman; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; education for sustainable development; accountants; quantitative study; content analysis; neoinstitutional theory; Master of Science in Business and Economics; Hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling; redovisare; civilekonomprogram; kvantitativ studie; innehållsanalys; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är utveckling som syftar till att möta nutidens behov utan att riskera attframtida generationer inte ska kunna möta deras egna. Människans snabba resursförbrukningskapar idag bristvaror som riskerar att ta slut. LÄS MER

 3. 3. Mayonnaise: Quality and Catastrophic Phase Inversion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ebba Widerström; Rebecca Öhman; [2017]
  Nyckelord :Mayonnaise; catastrophic phase inversion; quality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In industrial production of mayonnaise it is important to both get a product of high quality and to avoid phase inversion. To investigate how the quality and phase inversion point are affected by changes in the production, a high shear mixer and an immersion blender were used to make mayonnaise. LÄS MER

 4. 4. Det spelar ingen roll hur bra skolmaten är om den aldrig hamnar i magen : En kvantitativ studie om 15 åringars intag av skollunchen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Rebecca Häggqvist; Fanny Öhman; [2016]
  Nyckelord :skollunch; ungdomar; intag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolmaten i Sverige är kostnadsfri och är genom att skapa möjlighet till goda matvanor en viktig del av folkhälsoarbetet i Sverige. Sedan juni 2011 ska skollunchen både vara kostnadsfri och näringsriktig. Tidigare studier har visat på att elever varken får i sig tillräckligt med energi eller näringsämnen genom skollunchen. LÄS MER