Sökning: "Rebecca Ahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Ahlberg.

  1. 1. Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet. LÄS MER