Sökning: "Rebecca Andersson Dahlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Andersson Dahlén.

  1. 1. Lågstadielärares uppfattningar om ämnesövergripande undervisning ur ett NO-perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Rebecca Andersson Dahlén; Johanna Karlsson; [2020]
    Nyckelord :naturvetenskap; tematisk undervisning; ämnesövergripande undervisning;

    Sammanfattning : Trots att både läroplanen och vår lärarutbildning uppmanar att arbeta ämnesövergripande så har vi utifrån våra erfarenheter upplevt att det är en arbetsform som inte förekommer så ofta. Vår intention med detta arbete är därför att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som lärare på lågstadiet upplever med en ämnesövergripande undervisning ur ett NO-perspektiv. LÄS MER