Sökning: "Rebecca Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Rebecca Andersson.

 1. 1. The impact of social influence on pre-evacuation behavior - An eye tracking analysis on information gathering during pre-evacuation behavior, comparing normative and informational social influence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Rebecca Rostedt; Sofie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social influence; informational social influence; normative social influence; pre-evacuation; evacuation; eye-tracking; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study explores social influence within the pre-evacuation phase, which includes a literature review followed by experiments. The study is based on experiments by Latané and Darley (1968) but altered, here using eye tracking to examine if people who are alone use their gaze in the same way as people in a group, when collecting information in the pre-evacuation phase. LÄS MER

 2. 2. Laborativa material i grundskolans matematik : En kunskapsöversikt om hur laborativa material kan utveckla elevers förståelse och intresse för tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Man anmäler sin oro, inte en person" : En kvalitativ vinjettstudie om skolkuratorers bedömningar av och samverkan kring barn som far illa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Andersson; Rebecca Christiansson; [2019]
  Nyckelord :Skolkurator; orosanmälning; bedömning; samverkan; anmälningsskyldighet;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning är en kvalitativ vinjettstudie med syfte att studera skolkuratorers bedömningar kring barn som kan antas fara illa samt se hur skolkuratorer samverkar i sådana fall. Sex skolkuratorer från låg- och mellanstadiet har intervjuats och resultatet visar att skolkuratorerna gör skillnader i sina bedömningar och att tillvägagångssätten varierar. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och svårigheter med ämnesövergripande undervisning i naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson Dahlén; Johanna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :naturvetenskap; tematisk undervisning; ämnesintegrerad; ämnesövergripande; ämnesöverskridande;

  Sammanfattning : Både läroplanen och vår lärarutbildning uppmanar om att arbeta ämnesövergripande, trots det har ingen av oss har kommit i kontakt med den arbetsformen i den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning. Intentionen med detta arbete är därför att med hjälp av forskning belysa vilka möjligheter samt svårigheter det finns med ämnesövergripande undervisning. LÄS MER

 5. 5. Hur skapar man förutsättningar för andraspråkselevers lärande i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lis Uddberg; Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :Andraspråk; förutsättning; identitet; inkludering; kommunikation; lärmiljö; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt belyser vi vilka olika faktorer som gynnar andraspråkselevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling. Vi definierar även begreppet inkludering och åskådliggör inkluderings betydelse för eleverna. LÄS MER